Mellom to poler

Den dansk-jødiske poeten Pia Tafdrup, og vinner av Nordisk Råds litteraturpris for noen år tilbake, er vel verdt å låne øre til. I hennes poetik “Over vandet går jeg”, gir hun et vektig bidrag til en refleksjon om poesiens og kunstens egenart og nødvendighet. Her formulerer hun basis for sin kunstneriske gjerning: “Mellom to poler bliver min poesi til, mellom livshunger og dødsangst, affekt og tanke, sprog og tavshed. Prosessen er aldri den samme, men – spændt dirrende ud mellom yderpunkter – rummer den en tvingende nødvendighet, der sjældent lader seg forklare på anden måde end: Jeg kan ikke andet, derfor må jeg gøre det”.

Tafdrup påpeker her ikke noe nytt og sensasjonelt om kunstens vesen, men det er likevel treffende og slagkraftig formulert. Utsagnet er absolutt egnet til å skape en fornyet oppmerksomhet i vårt daglige møte med ulike kunstformer. Sagt på en annen måte: Levende kunst er ikke eksklusiv . Den er eksistensiell, nærværende og springer ut fra de hverdagslige, men paradoksale livspoler et menneske befinner seg mellom.

Det er dynamikken denne polariteten som gjør kunst til kunst, som gjør at den har med selve livet å gjøre, ja, en livsnødvendighet for at ikke tanken skal kollapse.

En fremtredende polaritet i Pia Tafdrups forfatterskap er spenningen mellom hennes jødiske og nordisk-europeiske identitet. En formulering i diktsamlingen “Territorilasang” (1994) tilkjennegir dette: – at udforske sjele i eksil. I denne samlingen, med undertittelen “En Jerusalemkomposisjon”, fokuseres byen ethvert menneske på en eller annen måte må forholde seg til: – Du vil se det gamle nyt og det nye gammelt/det beror på dine øyne hvordan du betragter dette sted/ligesom det afhenger af dig selv, hva byen velger i dig…

Tafdrup viser selv hvordan kunst oppstår i spenningen mellom “yderpunkter”. Identitet, forvirring, røtter og løsrivelse, ligger som en sentral klangbunn i hennes forfatterskap. Pregnant, gripende og sterkt, kan hun formulere det i en eneste setning:

– Siden vi forlod Jerusalem, var vi på vej tilbage.

Poesien som vitne

Tilgang til arkiver og dokumenter som kan kaste lys over historie og samtid, er både viktig og nødvendig. Det enorme omfanget av stoff som kommer inn under historiske kilder, forteller oss at den menneskelige eksistens ikke lar seg fange i et nøtteskall. Historieskrivere, forskere og journalister yter hver på sine felt bidrag til å kunne avdekke sammenhenger og fakta. Samtidig vet vi at risikoen for å bygge på uholdbare kilder og trekke gale slutninger er betydelig.

I sine Charles Eliot Norton-forelesninger presenterer den polske forfatteren Czeslaw Milosz resonnementer omkring historisk dokumentasjon som er vel verdt å låne øre til. I betraktninger om Europa og det 20 århundre  skriver han: “Betyr dette at håp gjennomtrenger vårt  århundre? Kanskje, men poesien bekrefter ikke det inntrykket, og den er et påliteligere vitne enn journalistikken. Hvis noe ikke kan bekreftes på et dypere plan, poesiens, kan vi ane at det ikke er autentisk.”

Noen vil kanskje innvende at her tar Milosz vel sterkt i; vel er poesien viktig, men kan den opphøyes til slik en status? Hva er det poesien kan bekrefte på en måte som andre kilder ikke kan?

Styrken ved det poetiske uttrykk er at det innbefatter og gir rom for det uutsigelige og prøver paradoksalt nok å komme med utsagn om det likevel. Dette er et genuint menneskelig behov. Historisk dokumentasjon der følelser og opplevelser er underordnet, er nødvendige og gir  interessante og saklige opplysninger om menneskelige livsvilkår. Men slik dokumentasjon er ikke tilstrekkelig til å skape autensitet.

Menneskelivet må bekreftes og finne bekreftelse gjennom kunst og poesi. Den bibelske poesien er et av de sterkeste uttrykk for dette. Gud åpenbarer seg også gjennom poesi og ulike litterære former. Slik gir Bibelen et autentisk bilde av menneskelivet.

Det poetiske livet

En gang i mellom kan det være verdifullt å bli minnet om selvfølgeligheter. Det som er innlysende går oss gjerne hus forbi, om ikke i praksis, så tankemessig. Når verdifull kirkekunst stjeles er det noe som våkner i oss. Skulle det samme skje med iPoden din, vil du sannsynligvis oppleve det som et brutalt innhugg i tilværelsen. Glemte du også romanen du skulle ha som lesestoff på toget? Nedtur.

Vi leser romaner og hører på musikk som aldri før. Kunstutstillinger er godt besøkt. Undersøkelser viser at amerikanere lytter til musikk gjennomsnittlig fem timer hver dag. Vi henger nok ikke langt etter.

Jo da, vi vet det: Mennesket er et poetisk, syngende og søkende vesen. Vi pendler mellom streng rasjonalitet og transcendens. Og godt er det, for de bør holdes sammen. Men rasjonalitet begrenset av et naturalistisk menneskesyn, – kan vi leve etter det i praksis?

Menneskets poetiske, kunstneriske, musiske og undrende søken mener jeg bekrefter noe annet. Dette er en selvfølgelig del av vår hverdag. Denne selvfølgelighet mener jeg avspeiler at vi er skapt til noe større enn oss selv. Her søker mennesket, og flere forteller at de plutselig og uventet ble oppsøkt ….